40 jaar Haags Architectuur Café

2017 is een jubileumjaar. Het Haags Architectuur Café, onder vrienden en bekenden beter bekend als het HaAC, bestaat 40 jaar! Al 4 decennia maakt HaAC deel uit van het gevarieerde landschap van organisaties in Den Haag, die zich het lot aantrekken van de architectuur, openbare ruimte en de richting waarin ‘onze’ stad zich ontwikkelt. Na 40 jaar is er bij de vrijwilligers van HaAC geen sprake van moeheid of midlifecrisis. Sterker nog, HaAC is actueel, relevant en actiever dan ooit!

In verschillende verschijningsvormen kon HaAC steeds op onafhankelijke wijze actuele ontwikkelingen bespreken en agenderen. Het programma van HaAC is niet langer voorbehouden aan een selecte groep intimi en architecten, maar richt zich nu op een breed publiek van professionals tot beleidsmakers, politici en betrokken bewoners. HaAC wil doorgaan, maar zal daarvoor nieuwe stappen moeten zetten. 2017 is het jaar waarin we feest vieren, maar ons ook bezinnen op de bestaansmogelijkheden voor de toekomst.

HaAC in vogelvlucht

In 1977 werd het Haags Architecten Café (HAC) opgericht door Jan Brouwer (Jan Brouwer Associates) en Frans Oremus (redacteur ‘De Architect’). ‘Het café zou de mogelijkheid moeten bieden tot gesprek en discussie over eigentijdse Architectuur. […] een informeel podium, waarop voor- en tegenstanders van stromingen elkaar kunnen ontmoeten.’ In de beginperiode was het HAC vooral gericht op architecten en bij architectuur betrokken journalisten en critici. Sinds de jaren ’90 is iedereen die geïnteresseerd is in de gebouwde omgeving welkom en werd de naam veranderd in Haags Architectuur Café (HaAC). Talloze discussies, projectbezoeken en exposities zijn er georganiseerd met sprekers als Koolhaas, Siza en Weeber.

De Pasklaar, het maandelijkse bezoek aan een pas opgeleverd project, heeft een groot aantal succesvolle edities achter de rug en kan nog steeds op veel aandacht rekenen. Zo kon het Wijnhavenkwartier, het grootste binnenstedelijke transformatieproject van Den Haag, onder leiding van Geurst en Schulze architecten én Studio Leon Thier / Studio LEFT onlangs bijna 150 bezoekers verwelkomen. Een klein record. In deze Pasklaar-setting wordt aan de hand van het project door bezoekers van gedachten gewisseld en kritisch gereflecteerd. Zowel letterlijk als figuurlijk tastbaar, informeel én inhoudelijk.

Nieuwe gevel met verspringende balkons

Met de start van het online magazine HAACS heeft HaAC 5 jaar geleden haar aandachtsgebied verbreed en neemt een actievere en meer zichtbare rol in het debat over de stad in. In de artikelen van diverse auteurs worden spraakmakende projecten besproken en worden ontwikkelingen in de stad in een breder maatschappelijk perspectief geplaatst. De veelal speciaal voor HAACS gemaakte beeldreportages vertellen een eigen verhaal in samenhang met de artikelen. HAACS kent inmiddels een solide en gestaag groeiende groep lezers. Met ongeveer 5.000 views per maand is HAACS een onverwacht succes te noemen. Zeker als je bedenkt dat artikelen en reportages uitsluitend worden gerealiseerd door vrijwillige bijdragen van schrijvers en fotografen!

Samen met BNA Kring Haaglanden, Stroom Den Haag en het Nutshuis organiseerde HaAC de afgelopen jaren de ADHD stadsdebatten, waar diverse actuele onderwerpen op het snijvlak van kunst, architectuur en maatschappij de revue passeerden. Ook heeft HaAC samen met BNA Kring Haaglanden 5 jaar geleden de Dag van de Architectuur nieuw leven ingeblazen en voor Den Haag weten te behouden toen diverse geldstromen wegvielen en bestuursleden stopten. Na een subtiele koerswijziging neemt het draagvlak gestaag toe. Zo betrekt de organisatie steeds meer partijen in de stad bij dit evenement, zodat het programma breder én inhoudelijker wordt. HaAC kijkt dan ook uit naar de komende editie, die in het teken staat van de transitie van Den Haag van een wat slaperige ambtenarenstad naar een dynamische kennisstad. Symbolisch gemarkeerd door de komst van de Universiteit Leiden. Onder de titel “Grenzeloze kennisstad” zal de Dag van de Architectuur in 2017 plaatsvinden op zaterdag 20 mei.

Platform STAD

Het debat over de stad blijft wat HaAC betreft noodzakelijk. Het is de geëigende manier voor een stad als Den Haag om zich op de (middel)lange termijn blijvend te kunnen ontwikkelen als vitale en toekomstbestendige stad. In de huidige tijdgeest is het niet meer productief om het debat reactief, ad-hoc of top-down te voeren. Een meer structureel, constructief en transparant debat dat vanuit verschillende invalshoeken wordt gevoerd, draagt beter bij aan het gezamenlijk belang binnen de samenleving en betrokken partijen. Ook de transitie van een centrale naar een faciliterende overheid die tevens stakeholder is, zal gebaat zijn bij een platform waar een dergelijke vorm van onafhankelijke dialoog wordt gevoerd, zonder (bij)sturing vanuit diezelfde overheid.

Het HaAC heeft zich, samen met BNA Kring Haaglanden en Stroom, hard gemaakt voor de oprichting van een nieuw platform voor stedelijke ontwikkeling, openbare ruimte en architectuur in Den Haag. Deze initiatiefnemers werkten in nauwe samenwerking met DSO ruim twee jaar lang aan de oprichting van dit platform. Melvin Kaersenhout en Leo Oorschot waren namens HaAC betrokken bij de voorbereidende gesprekken, onderzoeken en consultaties met stakeholders. Met de start van het nieuwe onafhankelijke Platform STAD zijn de initiatiefnemers weer naar de achtergrond getreden.

De nieuwe directeur van Platform STAD, Jooske Baris, heeft de ambitie van het platform één aanspraakpunt voor stedelijke ontwikkeling, openbare ruimte en architectuur in Den Haag te malen. Een plek waar de verschillende partijen en visies worden verbonden. Zo kan er binnen Platform STAD een continu debat worden gevoerd met betrokken burgers, professionals, woningcorporaties, projectontwikkelaars, politici en beleidsmakers. In 2016 vonden de eerste debatten plaats en met de kring ‘kracht in de STAD’ is een cyclus van netwerkgesprekken opgestart waar een 9-tal partijen informatie uitwisselen over lopende onderwerpen en programma op het gebied van de stedelijke omgeving. De eerste bijeenkomsten waren vruchtbaar en de gewenste kruisbestuiving vindt nu al plaats.

Nog 10 jaar HaAC ?

Het Haags Architectuur Café bestaat bij de gratie van haar vrijwilligers. Dit zijn betrokken professionals die trots zijn op hun vak en een steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling van ‘hun’ stad. Via deze weg wil HaAC met optimisme vooruit kijken naar de komende 10 jaar. Energie en ideeën genoeg maar…… daarvoor zijn nieuwe financieringsstromen nodig. HaAC ontvangt op dit moment geen subsidie. Het komende jaar zal het bestuur nieuwe wegen verkennen zodat HaAC ook de komende 10 jaar het informele podium blijft voor gesprek en discussie over architectuur, openbare ruimte en stedelijke omgeving. Een bijdrage – als HaAC vriend(in) of inhoudelijk – van iedereen die dit informele podium belangrijk vindt, is welkom!

Nog 10 jaar HaAC !

Dit jaar wil HaAC vooral vieren dat het 40 jaar lang mocht bijdragen aan de dialoog in deze stad. Een haast oneindig aantal vrijwilligers heeft door de jaren heen veel tijd en liefde gestoken in het Haags Architectuur Café. De vele (oud-)leden van de HaAC-commissie, HAACS-redactie, schrijvers en fotografen, en ook iedereen die heeft meegeholpen met het geweldige programma van de afgelopen jaren, wil het HaAC via deze weg heel hartelijk bedanken, omdat dit zonder jullie letterlijk niet mogelijk zou zijn geweest!

haac

Namens het Haags Architectuur Café,

HaAC-commissie: Vivian Hofstede, Melvin Kaersenhout (voorzitter), Christina Kaiser, Viktor Kroes (Pasklaar), Dolf Langerak, Leo Oorschot, Judith Schotanus (secretaris), Lindy Schuin (penningmeester), Barbara Wieland en Paul de Vries.

HAACS-redactie: Tim de Boer, Leo Oorschot (hoofdredactie), Judith Schotanus (website/eindredactie), Lindy Schuin (beeldredactie) en Marcel Teunissen

Foto’s: Lindy Schuin INDYMAH [headerbeeld, Pasklaar Wijnhavenkwartier], Ossip van Duivenbode via Heijmans [exterieur Wijnhavenkwartier],  Archief Jan Brouwer [Adri Duivesteijn lezing, oude uitnodigingen], Paul de Vries & Erik Jansen Fotografie [Dag van de Architectuur 2016].

Lees hier meer over de geschiedenis van het HaAC

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Leave a Comment

*