Nieuwe groene inrichting Slachtihuisplein

Twee belangrijke agenda’s in de gemeenteraad: ruimte & groen

Vergroening Slachthuisplein Foto: GKB realisatie

Tekst: Jacob Bijl, Vrienden van Den Haag.

Naast de ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ heeft de gemeente Den Haag ook een ‘Agenda Groen voor de Stad’ ontwikkeld. Beide agenda’s zijn onlangs in commissies van de gemeenteraad besproken. De Vrienden van Den Haag hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Naast waardering hebben wij op een aantal punten ook zorgen.

In de commissie Leefomgeving hebben wij onze waardering geuit voor het feit dat de Agenda Groen voor de Stad tot stand gekomen is in samenspraak met de betrokken belangenorganisaties. Wij hebben onze complimenten uitgesproken voor dit heldere beleidsplan groen, waarin nu ook de klimaataspecten serieus aan de orde komen. Op een punt hebben wij onze zorgen geuit. Het is te prijzen dat verbetering van de kwaliteit van het groen nagestreefd wordt, maar wij vragen nadrukkelijk om de kwantiteit intussen niet te vergeten.

Bestaande hoeveelheid groen handhaven

De hoeveelheid groen is van groot belang voor de kwaliteit van het leven in Den Haag. Het gaat vooral om de klimaatwaarde – hittestress dempen en water opvangen – en om de belevings- en de gebruikswaarde. Zonder kwantitatieve doelstelling lopen wij het risico dat de stad nog verder versteend wordt. Zeker nu in de ‘Agenda Ruimte voor de Stad’, verdichting het grote thema is. De ervaring leert dat bij veel grote woningbouwplannen en verdichting het stadsgroen bedreigd wordt. Daarom stellen wij voor om vast te leggen, dat de bestaande hoeveelheid groen minimaal gehandhaafd wordt en dat in de versteende stadsdelen Centrum en Laak groen wordt toegevoegd. Is het onvermijdelijk om groen ergens op te offeren, dan moet dat in de nabije omgeving worden gecompenseerd.

nieuwe speeltuin Slachthuisterrein Laak

De meeste leden van de commissie spraken zonder meer positief over het groen en deze agenda. Punten uit de inspraakbijdragen van AVN, KNNV, Bomenstichting en van ons kwamen regelmatig naar voren. Er werd veel gesproken over achterstanden in het onderhoud. De wethouder vervulde de wens van de AVN: de Stedelijke Groene Hoofdstructuur wordt opgenomen in de agenda groen en zal ook in bestemmingsplannen worden vastgelegd. Er komt een tweede stadsecoloog die met name bestemmingsplannen en bouwplannen gaat bekijken. Er werd veel gepleit voor het vergroenen van de versteende wijken. Een doelstelling als ‘10 % groen erbij in de stad’ wilde de wethouder niet overnemen; ‘dat zet alle andere ontwikkelingen op slot’, zei hij.

Bouwen tot maximaal 8 lagen

In de commissie Ruimte hebben wij onze waardering uitgesproken voor het feit dat de Agenda Ruimte voor de Stad tot stand gekomen is in een breed opgezet proces van samenspraak met de stad. Positief is ook dat hierin de woningbouwopgave verbonden wordt met duurzaamheid. Het verheugt ons dat bij de inrichting van de stad gekozen wordt voor de voetgangers en de fietsers en dat deze samen met het openbaar vervoer meer ruimte krijgen. Zo wordt immers de leefbaarheid bevorderd.

kunst op het groene Slachthuisterrein

Wij hebben echter onze zorgen geuit over drie punten. Wij hebben ook in deze commissie gepleit voor het behoud van het stadsgroen. Daarnaast hebben wij gesproken over nieuwe hoogbouw en over verdichting in de oude wijken. Als er ruimte gezocht wordt voor veel woningen en er gestreefd wordt naar verdichting, duikt al gauw ‘hoogbouw’ als oplossing op. Daarbij doemt het beeld op van een aantal nieuwe wolkenkrabbers. Alsof die woontorens de meest efficiënte vorm van verdichting zijn. Uit onderzoek blijkt dat bouwen in 6, 7 of 8 lagen zoals in de Resident, meer verdichting oplevert dan een woontoren als het Strijkijzer. Bekend is dat de openbare ruimte aan de voet van hoogbouw geen aangenaam verblijfsklimaat heeft. Dit soort hoogbouw is daarom niet gewenst en dus ook niet nodig om te verdichten. Bovendien is het financieel ook niet gunstig. Daarom stellen wij voor: In de regel niet hoger bouwen dan boomhoogte (8 lagen).

Verdichting in de oude wijken

Wij vinden het positief dat de komende verdichting niet over de hele stad uitgesmeerd wordt, maar geconcentreerd wordt op een beperkt aantal plekken. Tegelijk vindt verdichting nu al plaats in andere delen van de stad. Door beleidswijzigingen van een aantal jaar geleden zijn namelijk de mogelijkheden voor kamerbewoning, woningsplitsing en optoppen verruimd. Wij merken dat mensen in wijken als het Zeeheldenkwartier en Regentes-Valkenbos zich zorgen maken over de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid. Laten we deze oude en zeer gewaardeerde wijken niet vergeten. Daarom vragen wij om deze beleidswijziging nog in deze raadsperiode te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Samen met de AVN waren de Vrienden van Den Haag de enige insprekers. Onze punten werden door leden van de commissie nauwelijks genoemd. Iedereen had al een flink aantal vragen en opmerkingen voorbereid over deze breed opgezette agenda. De wethouder kwam ons enigszins tegemoet – “Verdichting is niet alleen hoogbouw”. Aan het stadsgroen wordt wat hem betreft niet geknabbeld. Het punt ‘verdichting in de oude wijken’ kwam verder niet ter sprake. Hopelijk is het signaal wel overgekomen.

Minder ruimte voor de auto

Veel plannen moeten nog concreet uitgewerkt worden. Er waren daarom ook weinig uitgesproken controverses. Op één punt was het wel menens: de parkeernorm voor auto’s. “Houdt de wethouder zich aan het coalitieakkoord en handhaaft hij voor deze raadsperiode de parkeernorm?” Het antwoord was ‘ja’’. De agenda bestrijkt een langere periode en de teneur is duidelijk: minder ruimte voor de auto. Komt dat wel in het nieuwe coalitieakkoord na de verkiezingen in 2018?

Voormalig stenen plein Slachthuisplein

Slachthuisplein in Laak voor de groene herinrichting door GKB Realisatie

Foto’s: GKB Realisatie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Leave a Comment

*